THÔNG BÁO MỚI
TIN TUYỂN DỤNG
Để phục vụ việc phát triển chiến lược kinh doanh mới, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cần tuyển các vị trí sau:
BẢNG GIÁ CAO SU THẾ GIỚI (Nguồn: http://www.tocom.or.jp)
Month Last Settlement Price Open High Low Close Change Volume Settlement
Nov 2017 181.0
-
-
-
-
-
10
-
Dec 2017 183.5 182.7 182.7 182.7 182.7 -0.8 14
-
Jan 2018 185.9 185.2 186.5 185.2 186.5 +0.6 21
-
Feb 2018 187.9 187.5 189.0 187.5 189.0 +1.1 89
-
Mar 2018 189.4 189.5 190.5 188.8 190.5 +1.1 165
-
Apr 2018 190.3 190.9 191.2 189.4 191.0 +0.7 931
-
Total   1,230

GIÁ NGOẠI TỆ

GIÁ VÀNG